Matematik

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Matematik (Gruppe 4):

 

Formål:

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse "Fællesmål" og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Der arbejdes på skift med klasseundervisning, gruppearbejde og individuel undervisning. Med jævne mellemrum udarbejdes afleveringsopgaver.

 

Materiale:

Der benyttes lærer- og elevbøger passende til klassetrinet. Der lånes materiale fra amtscentralen. Der foretages kopiering i det omfang, det er nødvendigt. Der suppleres med materiale DVD og CD. Der inddrages visuelle optagelser fra TV og Radio. Der bruges materiale fra trykte medier og stof indhentet på diverse hjemmeside på nettet.

 

Omfang:

4 timer ugentligt i ca. 40 normal uger.

 

Evalueringsformer:

Der foretages en eller flere test/prøver i løbet af året, der afdækker elevernes faglige kunnen.