Dansk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Dansk (Gruppe 4):

 

Formål

Formålet med danskfaget for de ældste elever er, at de får konsolideret deres læsning, således at de er i stand til at læse sværere tekster, såvel skønlitteratur som faglitteratur. De skal kende de vigtigste litterære genrer og være i stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et tydeligt sprog med relevant tegnsætning.

 

Mål

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Arbejdet med danskfaget fra tidligere år fortsættes, idet kravene langsomt øges, og nye områder inden for faget inddrages. Der arbejdes med følgende:

 

Læsning:

Læsefærdigheden styrkes fortløbende, og 5.- 6. kl. læser romaner, noveller m.v., hvor de præsenteres for forskellige genrer og forfattere. Hertil er der opgaver, der træner analyse og fortolkning af teksterne.

 

Eleverne læser desuden 15 min. på skolen hver morgen (man.-tors.), som går ud over danskundervisningen. Vi prioriterer denne læsestund højt, og eleverne motiveres ved at føre læselogbog. Det er også en fast lektie, at eleverne skal træne læsningen hjemme hver dag i 20-30 minutter.

 

I 5.-6. klasse arrangeres der hvert år et 4 ugers fagligt læsekursus, som går forud for den projektopgave, som eleverne skal lave i maj. Formålet med det faglige læsekursus er dels at præsentere eleverne for forskellige fakta-tekster, så de kan blive mere fortrolige med at læse faglitteratur efter bestemt læseformål, og dels at eleverne får en viden om og lærer at anvende forskellige læse- og forståelsesstrategier (herunder notatteknikker), som de kan bruge i deres videre skoleforløb.

 

Retskrivning og grammatik:

Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til dansk grammatik.

Vi arbejder med grammatisk komma med anvendelse af kryds og bolle, og i løbet af 5. og 6. klasse læres de øvrige analysetegn, deres betydning og anvendelse.

Vi arbejder med ordklasser og deres bøjning, og vi arbejder med tegnsætning.

 

Sprog og sprogbrug:

Der lægges vægt på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd og begreber, og vi arbejder derfor med ”ugens talemåde” og ”ugens ord”. Vi arbejder også med synonymer, antonymer og homonymer.

       

Skriftlig fremstilling:

Eleverne trænes i deres skriftlige sprogfærdigheder i forskellige små og større opgaver. Det tilstræbes at der hver måned skal laves en skriftlig opgave, som vi kalder en ”månedsaflevering”. Eleverne starter op med arbejdet på skolen og laver afleveringen færdig hjemme. Eleverne vælger som regel selv, om de vil lave afleveringen ”i hånden” eller på computer.

 

Mundtlig fremstilling:

Det mundtlige udtryk og det talte sprog er en naturlig del af danskundervisningen, der gennem samtale, fremlæggelse, diskussion og refleksion vægtes højt.

 

Projektopgave:

I foråret skal eleverne lave en projektopgave, hvilket indebærer, at ugeskemaet brydes op, og der arbejdes udelukkende med projektet. Målsætningen er:

•at eleverne skal lære at lave en problemformulering

•at der bliver ro og tid til faglig fordybelse

•at eleverne skal kunne skaffe sig viden og bearbejde denne – herunder også kildekritik

•at eleverne skal sammenfatte det hele i en skriftlig opgave

•at eleverne skal udfærdige et produkt, der viser deres kreativitet

•at opgaven skal fremlægges overfor en forsamling, hvor den efterfølgende bliver vurderet.

 

Materiale:

Vi bruger ikke et fast grundbogssystem, men der udvælges passende skønlitterære og faglitterære tekster til klassetrinnet. Vi anvender Min 5. og 6. danskbog til det skriftlige og grammatiske arbejde og supplerer med internetportalen grammatip.dk. Vi bruger Diktat for alle til at øve retskrivning og stavning. Herudover foretages der kopiering i det omfang, det er nødvendigt, og der lånes materiale fra amtscentralen.

 

Omfang:

7 ugentlige lektioner i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Der bliver løbende holdt øje med, hvor meget eleverne deltager, og hvordan elevernes mestring af fagsproget og det faglige stof udvikler sig. I dialogen med eleverne er der rig mulighed for at iagttage tegn på elevers læring, når elever deltager i klassesamtaler, makkerarbejde og fremlæggelser. Herudover afvikles der ST-prøver og læseprøver for at afdække såvel klassens som den enkeltes stave- og læsefærdigheder, med det formål at udvikle herpå.