Matematik

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Matematik (Gruppe 2):

 

Formål:

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

 

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

 

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Undervisningen i matematik i anden klasse vil dreje sig om videreudviklingen af elevernes talforståelse, geometriske forståelse og deres evne til at løse matematiske problemer samt grundlægge deres basisfærdigheder indenfor matematik. Vi arbejder videre på de ting, eleverne har lært i 1.klasse. Der vil i undervisningen være fokus på den mundtlige dimension. Eleverne skal lære at ”tale matematik”; f.eks. lære at bruge vendinger som lægge sammen, trække fra, større end, længere end, det samme som etc. Der vil blive arbejdet med at lære at turde stille sig op foran klassen og ligeledes lære at det er ok at lave fejl. Vi vil også have fokus på praktisk matematik, hvor vi vil måle, regne, spille mv., og vi vil arbejde ud fra teorien om mange intelligenser.

 

Arbejdsformer: Eleverne skal lære forskellige arbejdsformer, derfor skal de arbejde både individuelt, parvis og i grupper, dels for at fremme deres selvstændige kunnen men ligeledes for at øge evnen til at indgå i et arbejdsfællesskab. Undervisningen vil variere mellem teoretisk og praktisk arbejde for at eleverne får mulighed for, at opleve matematikkens relevans.

 

Endvidere vil vi arbejde med en fast procedure for hjælp. Eleverne skal som udgangspunkt prøve selv, derefter spørge kammerater (primært side-/gruppekammerat) og derefter henvende sig til læreren. Dette er med til at udvikle elevernes evne til at anvende et matematisk sprog, der udvikler deres faglige formåen. Endvidere lægger denne arbejdsgang vægt på, at selv om eleverne skal udvikles individuelt, så skal det ske med fællesskabet som base.

 

Eleverne skal lære at række hånden op og respektere talerække. De skal gennem parvis- og gruppearbejde lære at respektere andre elevers ideer og arbejdsmetoder. Under arbejdet med matematik i praksis skal eleverne lære at færdes hensynsfuldt i forhold til de øvrige.

 

Penalhuset: Der lægges stor vægt på, at eleverne har orden i sine ting, således der i undervisningen er ro til selve matematikken. Et penalhus hvori der er:

¥mindst 3 spidse blyanter

¥viskelæder

¥lineal

skal derfor medbringes hver dag. På klassen vil der være æsker med farveblyanter, centicubes og andet relevant matematik-materiale, som eleverne kan låne i undervisningen.

 

IT: IT integreres i undervisningen, hvor det er naturligt og muligt.

 

Lektier: Eleverne vil jævnligt få lektier for, hvorigennem de får mulighed for selvstændigt at arbejde med det faglige stof.

 

Materiale:

Vi bruger bogsystemet Faktor og arbejder ud fra elevbøgerne 2A og 2B, de tilhørende kopisider + CD-rom, samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil vi også benytte andre relevante materialer. Som fast ekstra materiale bruges REMA-serien, som eleverne også må arbejde frit i derhjemme.

 

Omfang:

5 lektioner ugentligt i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Der evalueres gennem klassesamtale, evalueringssiderne i Faktor-bøgerne, og ved daglig observation. Der evalueres desuden i forhold til det daglige arbejde ved MG1-prøven (efteråret) og MG2-prøven (foråret). MG-prøven belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt.